Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

© Fotolia

© Fotolia

Po spłaceniu kredytu hipotecznego to właściciel nieruchomości powinien wykreślić hipotekę z księgi wieczystej. „Usunięcie” hipoteki, zabezpieczającej zaciągnięty kredyt, co do zasady spoczywa na właścicielu mieszkania, domu lub działki, nie na banku. Jeżeli właściciel tego nie zrobi, może mieć problemy ze sprzedażą nieruchomości, a także z zaciągnięciem kolejnego kredytu. Jak wygląda wykreślanie hipoteki z księgi wieczystej?

Hipoteka

Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym na nieruchomości, służącym zabezpieczeniu wierzytelności, wynikającej z oznaczonego stosunku prawnego, na przykład zaciągniętego kredytu. Nieruchomość może zostać obciążona hipoteką umowną lub przymusową. Przymusowa powstaje bez woli właściciela, np. na podstawie orzeczenia sądu bądź postanowienia prokuratora. Umowna to ta, kiedy właściciel zaciąga kredyt, którego zabezpieczeniem jest jego nieruchomość – tak zwany kredyt hipoteczny.

Informacje o hipotece w księdze wieczystej

W każdej księdze wieczystej znajdują się informacje o hipotekach ciążących na danej nieruchomości. Dane te są zawarte w dziale IV ogólnodostępnego rejestru. To tutaj każda hipoteka jest szczegółowo opisana wraz z dokładnym określeniem jej wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech. Tutaj także znajdziemy dane na temat rodzaju hipoteki, jej stosunku prawnym (umowa o pożyczkę, umowa kredytu), a także wierzyciela hipotecznego.

Wykreślenie – co potrzeba?

Postępowanie o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej toczy się przed Sądem Rejonowym, właściwym dla miejsca położenia nieruchomości, czyli w tym, w którym prowadzona jest księga wieczysta. Każde takie postępowanie odbywa się pisemnie – jest to wymiana pism pomiędzy wnioskodawcą a sądem.

Do wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej potrzebny jest formularz wniosku o wykreślenie o symbolu KW-WPIS. Można go pobrać bezpośrednio w sądzie, a także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest dokument potwierdzający możliwość wykreślenia hipoteki, zwykle pochodzący od wierzyciela, czyli zazwyczaj z banku.

Podczas składania wniosku konieczne jest uiszczenie opłaty. Za wykreślenie jednej hipoteki wynosi ona 100 zł. W ramach tej kwoty w kasie sądu otrzymuje się znaczki skarbowe, które trzeba przykleić na wniosku.

Krok 1 – zaświadczenie od wierzyciela

Samodzielne oświadczenie właściciela nieruchomości o chęci wykreślenia hipoteki nie jest wystarczające. Musi ono mieć potwierdzenie wierzyciela (banku) o spłacie zadłużenia. W takim zaświadczeniu muszą znaleźć się dane dłużnika, numer księgi wieczystej, w której dokonano wpisu hipoteki, a także tytuł samej hipoteki wraz ze wskazaniem wysokości zadłużenia. Oświadczenie o zgodzie na wykreślenie hipoteki zostaje podpisane przez dwie osoby, uprawnione do składania oświadczeń w imieniu banku, a także pieczęć samej placówki. W dokumencie musi także zostać wykazane, czy cała wierzytelność (np. kredyt) została spłacona.

Krok 2 – wniosek KW-WPIS

Wniosek o wykreślenie hipoteki należy złożyć na formularzu KW-WPIS. Jest to taki sam formularz, który wykorzystuje się składając wniosek o wpis do księgi wieczystej – „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”. Bardzo ważne, żeby wypełniając formularz prawidłowo wpisać numer księgi wieczystej danej nieruchomości, której dotyczy wniosek. Istotna jest także poprawnie podana wysokość kwoty hipotecznej. Każdy wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich wnioskodawców.

Do wniosku konieczne jest załączenie oświadczenia wierzyciela (np. banku) o spłaceniu zadłużenia, dowodu uiszczenia opłaty sądowej i jeśli sąd sobie tego życzy – dowodu, że osoby podpisane pod oświadczeniem wierzyciela są uprawnione do jego reprezentacji.

Wykreślenie hipoteki przez sąd następuje w drodze postępowania wieczystoksięgowego. W trakcie postępowania sąd analizuje złożony wniosek wraz z załącznikami oraz zapisy w księdze wieczystej, której wniosek dotyczy.

Więcej informacji o hipotekach wpisanych do księgi wieczystej znaleźć można na stronie Ksiegiwieczyste.edu.pl.

Zaloguj się Logowanie

Komentuj